Tổng hợp các lỗi phổ biến trong Mail Zimbra (Update)

tong-hop-cac-loi-pho-bien-trong-mail-zimbra-logoVNITNEWS xin giới thiệu bạn đọc bài viết “Tổng hợp các lỗi phổ biến trongMail Zimbra” do trang sưu tầm và đúc kết kinh nghiệm được. Hi vọng đây bài viết sẽ hữu ích đối với các bạn trong quá trình quản trị hệ thống mail open source này.

Vào một ngày đẹp trời, tự nhiên hệ thống Mail của công ty bị gặp trục trặc , bạn sẽ cần phải thao tác thật nhanh sao cho hoạt động của hệ thống ổn định trở lại. Vậy đâu là nguyên nhân và cách khắc phục cho những lỗi đó, chúng ta hãy cùng tham khảo những lỗi phổ biến sau nhé.

 

Bước 1 : Kiểm tra service :

#su zimbra

#zmcontrol status

=> Nếu có lỗi , tiến hành restart dịch vụ bằng câu lệnh sau ”

#zmcontrol restart

= > Nếu service vẫn lỗi, các bạn hãy làm các bước tiếp theo sau

Bước 2 : Tiến hành Backup hệ thống Mail trước khi xử lí lỗi

Bước 3 : Đối chiếu lỗi với danh sách dưới đây để tìm cách khắc phục. Danh sách lỗi của Zimbra sẽ được VNITNEWS cập nhật liên tục trong bài viết này

 

Danh sách lỗi phổ biến :

Zimbra_01 ) mta stopped + postfix is not running

Khắc phục :

#service postfix stop
#chkconfig postfix off
#su – zimbra
$zmcontrol restart

Zimbra_02 ) Ldap failed khi setup Zimbra

Khắc phục : 

#vi /etc/sudoers

Tìm đến dòng Defaults requiretty và thêm # đằng trước

#Defaults requiretty

Zimbra_03 ) Starting zmconfigd…/opt/zimbra/bin/zmconfigdctl: line 94: 17418 Killed

Khắc phục :

#su root

#vi /etc/hosts

Thêm # như dòng sau :

##::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

#su zimbra

#zmcontrol restart

Zimbra_04 ) stat stoped

Khắc phục :

#vi /etc/hosts

Kiểm tra trong host đã đủ dòng sau chưa :

127.0.0.1 localhost

192.168.1.1 mail.vnitnews.com mail

Zimbra_05 ) mysql , zmconfigd is not running 

Khắc phục :

#zmcontrol stop
#rm -rf /opt/zimbra/db/data/*
#/opt/zimbra/libexec/zmmyinit
#zmcontrol restart

Zimbra_06 ) dnscache is not running

Khắc phục : 

#su zimbra

#zmdnscachectl stop

zmprov ms zmhostname -zimbraServiceEnabled dnscache

zmprov ms zmhostname -zimbraServiceInstalled dnscache

zmcontrol stop

Zimbra_07 ) Không gửi được mail do IP bị Blacklist (Spam)

Khắc phục :

Kiểm tra IP Mail đang bị Blacklist tại đây

Nếu IP Mail được MxToolBox cảnh báo nhẹ ( < 3 ) tiến hành đăng ký tài khoản để gỡ Blacklist + Rà soát hệ thống Mail bằng file Log hoặc kiểm tra account lạ trong trang quản trị

Nếu bị nặng, cách nhanh nhất là đổi IP cho Mail , tiến hành rà soát hệ thống Mail bằng Log để tìm nguồn phát tán , xóa các account gửi spam , quét virus hệ thống

Zimbra_08 ) /opt/zimbra/bin/ldap: line56: kill No such process

tong-hop-cac-loi-pho-bien-trong-mail-zimbra-01

Khắc phục : 

Tiến hành kiểm tra ổ cứng cho Mail :

#df -h

Tiến hành xóa bớt logs để chạy tạm , hoặc tăng ổ cứng cho hệ thống

Zimbra_09 ) Zimbra zmconfigd not starting/running

Khắc phục : 

#su root

#yum install which

#su zimbra

#rm -rf /opt/zimbra/log/zmconfigd.pid

#zmconfigdctl start

Zimbra_10 ) Diffie-Hellman key khi truy cập 

Khắc phục :

#su zimbra#zmprov mcf +zimbraSSLExcludeCipherSuites TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

#zmprov mcf +zimbraSSLExcludeCipherSuites TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

#zmprov mcf +zimbraSSLExcludeCipherSuites SSL_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

#zmmailboxdctl restart

Zimbra_11 ) Starting ldap…Done.
Unable to determine enabled services from ldap.
Enabled services read from cache. Service list may be inaccurate.

Khắc phục :

#su zimbra

#zmlocalconfig -s ssl_allow_untrusted_certs

#zmlocalconfig -e ssl_allow_untrusted_certs=true; zmcontrol restart

Zimbra_12 ) Not send mail by network IP 

Lỗi do MTA của Zimbra chưa được cấu hình thêm dải mạng khớp với IP Public MX của domain gây nên tình trạng thư không gửi được.

Khắc phục :

Kiểm tra dải mạng MTA Zimbra đang permit :

#su – zimbra
#zmprov gs zmhostname | grep zimbraMtaMyNetworks

hoặc

#su – zimbra
#postconf -d mynetworks

Nếu không có dải mạng IP Public. Thêm bằng câu lệnh sau :

VD: IP Public Zimbra : 1.1.1.1/24

#su – zimbra
#zmprov ms zmhostname zimbraMtaMyNetworks “127.0.0.0/8 1.1.1.1/24”

#zmcontrol restart

Zimbra_13 ) Zimbra not send/receive email 

Nguyên nhân / Khắc phục :

  • Lỗi bản ghi MX => Kiểm tra bản ghi MX
  • Firewall chặn port => Kiểm tra port 25

 

<Còn Tiếp>

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.