Hướng dấn cấu hình DKIM trong Mail Zimbra

Khi xây dựng hệ thống Mail Server thì việc cấu hình thêm bản ghi DKIM là rất cần thiết. Sau đây, VNITNEWS xin hướng dẫn các bạn cách cấu hình DKIM trên hệ thống Mail chạy Zimbra. Mời các bạn theo dõi.

> HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI LOGO TRONG MAIL ZIMBRA

> TỔNG HỢP 5 GIẢI PHÁP BACKUP MÁY ẢO TRÊN VMWARE ESXI (PHẦN 1)

Nếu bạn chưa rõ DKIM có tác dụng gì. Hãy tham khảo bài viết sau :

Các loại bản ghi cần thiết cho Mail

Hướng dấn cấu hình DKIM trong Mail Zimbra

Tạo DKIM trong Mail Zimbra   –>  Cập nhật bản ghi trên DNS   –>  Kiểm tra DKIM đã hoạt động chưa

1 ) Tạo DKIM trong Mail Zimbra

Bước 1 : Tạo DKIM vào domain

Sử dụng câu lệnh sau để tạo DKIM data của tên miền example.com

#su zimbra

#/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d example.com

huong-dan-cau-hinh-dkim-trong-mail-zimbra-1

Đoạn Public key to enter into DNS, bạn tiến hành lưu lại thông tin phía dưới để còn cập nhật bản ghi

Bước 2 : Sau khi tạo, tiến hành cập nhật DKIM theo domain

#/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -u -d example.com

huong-dan-cau-hinh-dkim-trong-mail-zimbra-2

Ngoài ra, nếu bạn muốn tạo lại DKIM sử dụng câu lệnh sau để xóa :

#/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -r -d example.com

2 ) Cập nhật bản ghi trên DNS

Bước 3 : Truy cập giao diện quản trị tên miền example.com và thêm bản ghi TXT sau

Host Record : 0E9F184A-9577-11E1-AD0E-2A2FBBAC6BCB._domainkey

Type : TXT

Value : v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDY5CBg15nZ2vYnRmrNub6Jn6ghQ2DXQbQgOJ/E5IGziUYEuE2OnxkBm1h3jived21uHjpNy0naOZjLj0xLyyjclVy1chrhSbsGAhe8HLXUsdXyfRvNTq8NWLsUnMEsoomtJCJ /6LYWYU1whOQ9oKZVAwWHSovAWZpByqNMZmFg7QIDAQAB

Lưu lại và đợi bản ghi cập nhật.

3 ) Kiểm tra lại cấu hình DKIM

Bước 4 : Kiểm tra hợp lệ của DKIM thông qua trang dkimcore.org

http://dkimcore.org/tools/keycheck.html

Điền Selector ( Host Record = 0E9F184A-9577-11E1-AD0E-2A2FBBAC6BCB ) và domain (example.com) để kiểm tra hợp lệ bản ghi DKIM

Hoặc

Điền Key Record ( Value ) để check key.

Bước 5 : Kiểm tra giá trị DKIM trong header của mail

Sau khi tiến hành cấu hình DKIM trong Mail Server, bạn có thể kiểm tra giá trị DKIM đã hợp lệ chưa bằng cách sử dụng 1 tài khoản mail bất kì của tên miền example.com và tiến hành gửi Mail ra ngoài với nội dung bất kì.

Sau khi mail ở ngoài nhận được. Show thư gốc , nếu giá trị dkim=pass và có giá trị DKIM-Signature nghĩa là DKIM hoàn tất!

huong-dan-cau-hinh-dkim-trong-mail-zimbra-3

Chúc các bạn thành công

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.