Hướng dẫn cài Wetty trên Linux

ImageResizer.net - kos3c2dvam56dpaWetty là sự kết hợp giữa ( WEB + TTY ). Cho phép cấu hình câu lệnh trên giao diện web với sự hỗ trợ của SSL , giúp tăng cường tính bảo mật khi kết nối.Sau đây, VNITNEWS sẽ giới thiệu các bạn cách cài đặt Wetty trên Centos

 

 

Ngoài việc sử dụng SSH Client (Putty , SecureCRT..) hay truy cập Terminal trực tiếp. Giờ đây chúng ta cũng có thể thao tác với Terminal trực tiếp trên giao diện web nữa. Hiện wetty đã có sẵn trên kho GitHub và chỉ cần sử dụng các câu lệnh sau để cấu hình nó.

Bước 1 : Cập nhật hệ điều hành , tắt iptables

#yum update –yhuong-dan-cai-wetty-tren-linux-01#service iptables stop

#reboothuong-dan-cai-wetty-tren-linux-02

Bước 2 : Cài EPEL , git , nodejs npm

#yum install epel-release git nodejs  npm –yhuong-dan-cai-wetty-tren-linux-03

Cài lại npm lần nữa để chắc chắn:

#yum install npm –yhuong-dan-cai-wetty-tren-linux-04

Bước 3 : Tiến hành clone Github

#git clone https://github.com/krishnasrinivas/wettyhuong-dan-cai-wetty-tren-linux-05

Bước 4 : Cài đặt Wetty

#cd wetty

#npm install

huong-dan-cai-wetty-tren-linux-06Bước 5 : Cấu hình web interface. Ở đây ví dụ chọn port 8080

#node app.js –p 8080huong-dan-cai-wetty-tren-linux-07

Lúc này , bạn đã có thể truy cập Terminal bằng trình duyệt web.

Bước 6 : Truy cập địa chỉ sau : http://IPADDRESS:8080

huong-dan-cai-wetty-tren-linux-08

Lúc này tài khoản root sẽ không truy cập được. Bạn tiếp tục tạo 1 tài khoản mới :

#useradd vnitnews01

#passwd vnitnews01

Sau đó tiến hành thử lại , ta được : huong-dan-cai-wetty-tren-linux-09

Bước 7 : Cấu hình SSL cho Wetty

Do kết nối wetty hiện tại là port 80 , nên sẽ gặp vấn đề là đường truyền không được bảo mật và có thể bị nghe lén. Vì vậy, ta cần cấu hình thêm SSL.

Kiểm tra OpenSSL đã có chưa sử dụng :

#rpm –qa | grep openssl

Nếu không có gì, ta tiến hành cài openssl vào :

#yum install mod_ssl openssl openssl-devel -y

Tiếp tục tạo chứng chỉ SSL

#openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout key.pem -out cert.pem -days 365 –nodes

huong-dan-cai-wetty-tren-linux-10

huong-dan-cai-wetty-tren-linux-11

Bước 8 : Mở port trên iptables , chạy lại wetty

Truy cập file iptables

#vi /etc/sysconfig/iptableshuong-dan-cai-wetty-tren-linux-12

Thêm dòng sau :

-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 8080 -j ACCEPT

huong-dan-cai-wetty-tren-linux-13

Chạy lại Wetty :

#node app.js –sslkey key.pem –sslcert cert.pem -p 3000 huong-dan-cai-wetty-tren-linux-14

Bây giờ , ta có thể truy cập Wetty với giao thức SSL tại địa chỉ : https://IPADDRESS:8080

huong-dan-cai-wetty-tren-linux-15

Vậy là quá trình cài đặt đã xong. Chúc các bạn thành công !

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.