Hướng dẫn cài NagiosCore 4.3.2 trên Centos6 – Phần 1

Nagios là một công cụ giám sát không thể thiếu cho quản trị viên. Nagios hỗ trợ việc giám sát services application , interface port cũng như grap network khá hiệu quả.Hơn nữa công cụ này còn cho phép cảnh báo âm thanh , email , sms  trực tiếp đến quản trị viên.

> CẤU HÌNH DUAL-WAN LOAD BALANCING VÀ FAILOVER PFSENSE (PHẦN 3)

IOBIT SMART DEFRAG PRO 5.7 – MIỄN PHÍ LICENSE BẢN QUYỀN

A) HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

Bước 1 : Tắt selinux

#sed -i ‘s/SELINUX=.*/SELINUX=disabled/g’ /etc/selinux/config

#setenforce 0

huong-dan-cai-nagioscore-4-3-2-tren-centos6-01

Bước 2 : Cài đặt package cần thiết

#yum install -y gcc glibc glibc-common wget unzip httpd php gd gd-devel

huong-dan-cai-nagioscore-4-3-2-tren-centos6-02

Bước 3 : Download NagiosCore

#cd /tmp

#wget -O nagioscore.tar.gz https://github.com/NagiosEnterprises/nagioscore/archive/nagios-4.3.2.tar.gz

#tar xzf nagioscore.tar.gz

huong-dan-cai-nagioscore-4-3-2-tren-centos6-03

Bước 4 : Biên dịch bộ cài

#cd /tmp/nagioscore-nagios-4.3.2/

#./configure

#make all

Bước 5 : Tạo user và group

#useradd nagios

#usermod -a -G nagios apache

huong-dan-cai-nagioscore-4-3-2-tren-centos6-04

Bước 6 : Install Binaries , CGIs , HTML

#make install

Bước 7 : Install Service / Daemon

#make install-init

#chkconfig –add nagios

#chkconfig –level 2345 httpd on

huong-dan-cai-nagioscore-4-3-2-tren-centos6-05

Bước 8 : Install Command mode

#make install-commandmode

Bước 9 : Install Configuration Files

#make install-config

Bước 10 : Install Apache Config Files 

#make install-webconf

Bước 11 : Mở port web nagios

#iptables -I INPUT -p tcp –destination-port 80 -j ACCEPT

#service iptables save

huong-dan-cai-nagioscore-4-3-2-tren-centos6-06

Bước 12 : Tạo user account đăng nhập nagiosadmin

#htpasswd -c /usr/local/nagios/etc/htpasswd.users nagiosadmin

huong-dan-cai-nagioscore-4-3-2-tren-centos6-07

Bước 13 : Khởi động Apache và Nagios

#service httpd start

#chkconfig httpd on

#service nagios start

#chkconfig nagios on

huong-dan-cai-nagioscore-4-3-2-tren-centos6-08

Bước 14 : Test nagios

Truy cập đường dẫn sau : http://IP/nagios

user : nagiosadmin / password

huong-dan-cai-nagioscore-4-3-2-tren-centos6-09

Bước 15 : Cài đặt plugin

#yum install -y gcc glibc glibc-common make gettext automake autoconf wget openssl-devel net-snmp net-snmp-utils epel-release

#yum install -y perl-Net-SNMP

#cd /tmp

#wget –no-check-certificate -O nagios-plugins.tar.gz https://github.com/nagios-plugins/nagios-plugins/archive/release-2.2.1.tar.gz

#tar zxf nagios-plugins.tar.gz

#cd /tmp/nagios-plugins-release-2.2.1/

#./tools/setup

#./configure

#make

#make install

#service nagios restart

Kiểm tra Plugin :

#cd /usr/local/nagios/libexec

huong-dan-cai-nagioscore-4-3-2-tren-centos6-11

B) HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH

Cấu trúc nagios sử dụng 2 dòng lệnh địa nghĩa gồm : define host và define service

Define host : Mô tả host (thiết bị) cần giám sát . Bao gồm hostname và địa chỉ IP

Define service : Mô tả services cần giám sát trên host . Bao gồm hostname và check_command

Chỉ cần cấu hình duy nhất 1  Define host để định nghĩa thiết bị cùng với nhiều define service

1.Cấu hình kiểm tra ping

#cd /usr/local/nagios/etc

#vi checkping.cfg

#Ping vnitnews.com
define host {
use generic-switch
host_name vnitnews.com
alias vnitnews
address …. <= Nhập địa chỉ IP tại đây
}

define service {
use generic-service
host_name vnitnews.com
service_description PING
check_command check_ping!200.0,20%!600.0,60%
normal_check_interval 5
retry_check_interval 1
}

#vi nagios.cfg

Thêm đường dẫn file

# Check ping
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/checkping.cfg

huong-dan-cai-nagioscore-4-3-2-tren-centos6-10

#service nagios restart

2. Cấu hình kiểm tra Up/down interface mạng

#cd /usr/local/nagios/libexec

#vi interface.cfg

#Check Interface vnitnews.com
define host {
use generic-switch
host_name vnitnews.com
alias vnitnews
address …. <= Nhập địa chỉ IP tại đây
}

define service{
use generic-service ; Inherit values from a template
host_name vnitnews.com
service_description Uptime
check_command check_snmp!-C passwordsnmp -o sysUpTime.0
}

define service{
use generic-service ; Inherit values from a template
host_name vnitnews.com
service_description Port G0/1 : vnitnews to dns
check_command check_snmp!-C passwordsnmp -o ifOperStatus.1 -r 1 -m RFC1213-MIB
}

#vi nagios.cfg

Thêm đường dẫn file

# Check Interface
cfg_file=/usr/local/nagios/etc/interface.cfg

#service nagios restart

<Còn tiếp>

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.