Hướng dẫn cài LEMP trên Centos 6.x

LEMP được viết tắt bởi Linux – Nginx HTTP server , MariaDB và PHP/Perl/Python. VNITNEWS sẽ giới thiệu các bạn cách cài đặt gói phần mềm này

> HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CWP CONTROL PANEL

HƯỚNG DẪN CÀI LAMP TRÊN CENTOS 6.X

Hướng dẫn cài LEMP trên Centos 6.x

Nginx được viết bởi Igor Syssoev và là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Hỗ trợ giao thức http, https, smpt, pop3 ,imap cũng như dùng làm load balancer. Nginx được tập trung nghiên cứu vào việc hỗ trợ truy vấn cao (high concurrency) và tiết kiệm tài nguyên máy chủ.

MariaDB được viết lại và phát triển từ MySQL  với khả năng tối ưu hóa và xử lí dữ liệu nhanh hơn. Các câu lệnh của MariaDB sẽ vẫn giống

PHP là ngôn ngữ mã nguồn mở. Được tích hợp cho web và để nhúng vào HTML

BƯỚC 1 : CÀI NGINX

Tiến hành cài REPO :

32bit :

#wget http://epel.mirror.net.in/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

#rpm -Uvh epel-release-6-8.noarch.rpm

64bit :

#wget http://epel.mirror.net.in/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

#rpm -Uvh epel-release-6-8.noarch.rpm

 

Tiến hành tải Nginx :

#yum install nginx –yhuong-dan-cai-lemp-tren-centos-01

 

Khởi động nginx , chkconfig nginx :

#service nginx start

#chkconfig nginx on

 

Stop apache :

#service httpd stop

#chkconfig httpd off

 

Mở port 80 trên iptables cho phép truy cập web :

#vi /etc/sysconfig/iptables

huong-dan-cai-lamp-tren-centos-02

Thêm dòng sau :

-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 80 -j ACCEPThuong-dan-cai-lamp-tren-centos-03

Reset iptables :

#service iptables restarthuong-dan-cai-lamp-tren-centos-04

 

Lúc này, tiến hành test dịch vụ bằng cách truy cập địa chỉ IP của máy chủhuong-dan-cai-lemp-tren-centos-02

Cấu hình Nginx :

Kiểm tra CPU trên Server của bạn

#lscpuhuong-dan-cai-lemp-tren-centos-03

Ta thấy CPU của máy hiện đang là 1

Tiếp tục , mở file /etc/nginx/nginx.conf

#vi /etc/nginx/nginx.confhuong-dan-cai-lemp-tren-centos-04

Tìm đến work_processes chỉnh theo số CPU mà bạn đã check trong câu lệnh lscpu ở trên :huong-dan-cai-lemp-tren-centos-05

 

Tiếp tục truy cập /etc/nginx/conf.d/default.conf

#vi /etc/nginx/conf.d/default.confhuong-dan-cai-lemp-tren-centos-06

Chỉnh Listen port và server_namehuong-dan-cai-lemp-tren-centos-07

Bỏ # đằng trước các dòng sau :

huong-dan-cai-lemp-tren-centos-08

Khởi động lại nginx :

#service nginx restarthuong-dan-cai-lemp-tren-centos-09

 

BƯỚC 2 : Cài MARIADB

Tiến hành gỡ bỏ Mysql cũ :

#yum remove mysql* mysql-server mysql-devel mysql-libs –yhuong-dan-cai-lemp-tren-centos-10

Tải MariaDB :

#wget -O /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo http://mariadb.if-not-true-then-false.com/centos/$(rpm -E %centos)/$(uname -i)/5huong-dan-cai-lemp-tren-centos-11

#yum install mariadb mariadb-server –yhuong-dan-cai-lemp-tren-centos-12

Khởi động MariaDB , chkconfig : 

#service mysql start

#chkconfig mysql on

 

Thiết lập mật khẩu root cho mysql :

#mysql_secure_installationhuong-dan-cai-lemp-tren-centos-13

 

/usr/bin/mysql_secure_installation: line 379: find_mysql_client: command not found

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB

SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we’ll need the current

password for the root user.  If you’ve just installed MariaDB, and

you haven’t set the root password yet, the password will be blank,

so you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):

OK, successfully used password, moving on…

Setting the root password ensures that nobody can log into the MariaDB

root user without the proper authorisation.

Set root password? [Y/n]

New password:

Re-enter new password:

Password updated successfully!

Reloading privilege tables..

… Success!

By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone

to log into MariaDB without having to have a user account created for

them.  This is intended only for testing, and to make the installation

go a bit smoother.  You should remove them before moving into a

production environment.

Remove anonymous users? [Y/n]

… Success!

Normally, root should only be allowed to connect from ‘localhost’.  This

ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n]

… Success!

By default, MariaDB comes with a database named ‘test’ that anyone can

access.  This is also intended only for testing, and should be removed

before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n]

– Dropping test database…

… Success!

– Removing privileges on test database…

… Success!

Reloading the privilege tables will ensure that all changes made so far

will take effect immediately.

Reload privilege tables now? [Y/n]

… Success!

Cleaning up…

All done!  If you’ve completed all of the above steps, your MariaDB

installation should now be secure.

Thanks for using MariaDB!

 

BƯỚC 3 : CÀI PHP

Tiến hành tải PHP :

#yum install php php-common php-fpm php-mysql –yhuong-dan-cai-lemp-tren-centos-14

 

Khởi động php-fpm , chkconfig :

#service php-fpm start

#chkconfig php-fpm on

 

Cấu hình PHP :

Tìm dòng cgi.fix_pathinfo trong php.ini và sửa giá trị thành 0

#vi /etc/php.inihuong-dan-cai-lemp-tren-centos-15huong-dan-cai-lemp-tren-centos-16

Tìm dòng user và group trong file www.conf và sửa thành nginx

#vi /etc/php-fpm.d/www.confhuong-dan-cai-lemp-tren-centos-17

huong-dan-cai-lemp-tren-centos-18

Khởi động lại php-fpm

#service php-fpm restart

 

Test PHP vừa mới cài đặt :

#echo -e ‘<?php \nphpinfo(); \n?>’ > /usr/share/nginx/html/testphp.php

#service nginx restart

Truy cập web bằng đường dẫn : http://IP_ADDRESS/testphp.php

huong-dan-cai-lamp-tren-centos-10

Chúc các bạn thành công

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.