Hướng dẫn cài đặt OSTicket trên Centos 6 – Phần 1

OSTicket là phần mềm quản lí ticket trên nền tảng mã nguồn mở, cho phép quản lí các ticket như email , webform , hoặc phonecall với thiết kế giao diện web thân thiện , đa người dùng , hỗ trợ phân quyền. OSTicket là giải pháp tuyệt vời đáp ứng nhu cầu quản lí của doanh nghiệp.

> HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SSL COMODO CHO ZIMBRA

> HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI LOGO TRONG MAIL ZIMBRA

Hướng dẫn cài đặt OSTicket trên Linux/Centos 6.x 

Bước 1 : Cập nhật hệ điều hành

#yum update -y

huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-01

Bước 2 : Tắt selinux , đổi tên hostname

Tắt selinux :

#vi /etc/sysconfig/selinux

huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-02

Sửa SELINUX=disabled

huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-03

Change hostname :

#vi /etc/sysconfig/network

huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-04

Sửa HOSTNAME=support.vnitnews.com

huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-05

Tiến hành khởi động lại OS bằng câu lệnh : reboot

Bước 3 : Cài LAMP và PHP extension

Tiến hành cài lần lượt từng gói package sau :

#yum install httpd httpd-devel -y

#yum install mysql mysql-server -y

#yum install php phpcli phpcommon phpdevel phpgd phpmbstring phpmysql phpmysqli phpxml phpimap phpzip phpzlib phppdo wget unzip -y

Khởi động dịch vụ :

#service httpd start
#chkconfig httpd on
#service mysqld start
#chkconfig mysqld on

Bước 4 : Cài đặt OSTicket

Tạo forder ticket :

#mkdir -p /opt/osticket
#wget http://osticket.com/sites/default/files/download/osTicket-v1.9.12.zip
#unzip -d /opt/osticket osTicket-v1.9.12.zip
#ln -s /opt/osticket/upload /var/www/html/support

Phân quyền thư mục :

#chown apache: -R /var/www/html/support /opt/osticket

Sửa tên file cấu hình

#cd /var/www/html/support
#cp include/ost-sampleconfig.php include/ost-config.php

huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-06

Bước 5 : Cấu hình database OSTicket

Cấu hình mật khẩu root cho mysql :

#mysql_secure_installation

huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-07

Nhập mật khẩu root cho mysql :

Enter mặc định

huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-08

#mysql -u root -p

Tiến hành nhập mật khẩu root vừa tạo ở trên

huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-09

#mysql>create database support;
#mysql>grant all on support.* to support@vnitnews.com identified by ‘support’;
#mysql> \q

Bước 6 : Cấu hình Apache

#vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

Thêm dòng này vào cuối file :

<VirtualHost *:80> 
 ServerAdmin admin@vnitnews.com
 DocumentRoot /var/www/html/support
 ServerName support.vnitnews.com
 ServerAlias www.support.vnitnews.com
 <Directory /var/www/html/support/>
 Options FollowSymLinks
 AllowOverride All
 </Directory>
 ErrorLog /var/log/httpd/support.vnitnews.comerror_log
 CustomLog /var/log/httpd/support.vnitnews.comaccess_log common
</VirtualHost>
Khởi động lại Apache :
#service httpd restart
Bước 7 : Mở port trên Firewall
#vi /etc/sysconfig/iptables
Thêm dòng sau :
-A INPUT -m state –state NEW -m tcp -p tcp –dport 80 -j ACCEPT
#service iptables restart
Bước 8 : Truy cập địa chỉ IP hoặc theo tên miền
huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-10
Phân quyền thư mục :
#cd /var/www/html/support
#chmod 0666 include/ost-config.php
huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-11
Tạo cơ sở dữ liệu cho ticket. Phần Mysql nhập root , Pass root ở bước 5 . Install Now
huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-12 huong-dan-cai-osticket-tren-centos-6-13
– Khi khách hàng muốn gửi ticket sẽ truy cập URL : support.vnitnews.com
– Đối với admin và user được phân quyền sẽ truy cập URL : support.vnitnews.com/scp
Chúc các bạn thành công 
Ads

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.