Định tuyến tĩnh static routing – P1

Bạn chưa hiểu định tuyến tĩnh và cấu hình static route. Vậy thông qua bài viết này Vnitnews hi vọng bạn sẽ hiểu được một phần nào đó về định tuyến tĩnh và cách định tuyến của nó trong hệ thống mạng.

> CÀI ĐẶT WORDPRESS TRÊN LOCALHOST VỚI XAMPP

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI LOGO TRONG MAIL ZIMBRA

Định tuyến tĩnh static routing – P1

Mục tiêu

 1. Xác định vai trò của route trong một mạng
 2. Mô tả những kết nối trực tiếp và những kết nối khác trên route
 3. Kiểm tra các mạng kêt nối trực tiếp trong bảng định tuyến và sử dụng giao thức CDP
 4. Mô tả định tuyến tĩnh với các cổng kết nối.
 5. Mô tả summary và default route
 6. Kiểm tra làm thế nào gói tin chuyển tiếp khi sử dụng định tuyến tĩnh
 7. Xác thực làm thế nào quản lý và khắc phục sự cố khi định tuyến tĩnh

Vai trò của router

Router có thể gọi là một máy tính chuyên biệt và đóng một vai trò quan trong trong hoạt động của bất kỳ mạng nào.

Router chịu trách nhiệm chính trong một kết nối mạng vì nó có thể :

 • Xác định tuyến đường tốt nhất để gửi gói tin
 • Chuyển tiếp các gói tin tới đích mà nó cần đến.

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_01

Introducing the topology : giới thiệu về topo ( có thể gọi là một cấu trúc liên kết )

Topology lab

 • Bao gồm 1 router 1800 được sử dụng để kết nối các đương mạng wan
 • Mỗi router có kết nối tới LAN và kết nối tới switch sau đó là PC

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_02

Vd để kiểm tra các cổng kết nối trên router

 • Show ip route command : sử dụng để kiểm tra bảng định tuyến
 • Show interface :sử dụng để kiểm tra traạng thái các cổng trên router
 • Show ip interface brief : sử dụng để kiểm tra thông tin các cổng trên router
 • Show running-config : sử dụng để kiểm tra file cấu hình được lưu trên RAM

Cấu hình cổng cho router

 • Mặc định toàn bộ các cổng serial và Ethernet đều down (không bật)
 • Để bật các cổng ta sử dụng câu lệnh “ no shutdown”

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_03

Kiểm tra cổng trên router với các câu lệnh trên

Kiểm tra MAC trên cổng

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_04

Vd : cấu hình cho cổng serial trên R1

 • R1(config)#interface serial 0/0
 • R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
 • R1(config-if)#clock rate 64000
 • R1(config-if)#no shutdown

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_05

Sau đó kiểm tra bảng định tuyến xem có những kết nối nào là trực tiếp và sau đó tiếp tục cấu hình định tuyến tĩnh hoặc định tuyến động.

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_06Định_tuyến_tĩnh_static_routing_06

 

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_07

Kiểm tra những thay đổi với bảng định tuyến

Để quan sát những tuyến đường nào được add thêm vào bảng định tuyến ta sử dụng câu lệnh debug ip routing để kiêm tra những thay đổi nào mà router thực hiện khi thêm hay xóa các tuyến đường.

Tiếp tục kiểm tra những kết nối trực tiếp

Khi một router có duy nhất một cổng được cấu hình và bảng định tuyến chứa kết nối trực tiếp đó nhưng sẽ không có một route nào khác chỉ duy nhất thiết bị có kết nối trực tiếp mới có thể truy cập.

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_09

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_10

Sử dụng lệnh Show để kiểm tra nhưng tuyến đường và cổng interface

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_11

Định_tuyến_tĩnh_static_routing_12

Định tuyến tĩnh Static Routing – P2

Ads

https://vnitnews.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.